کارشناسان اداره نظاممهندسی ساختمان

مازندشورا : بیژن خطیبی در گفت‌وگو با ایسنا , اعلام‌کرد : کارشناسان اداره نظاممهندسی ساختمان استان تهران گزارش شرایط ایمنی ساختمان کویتی ها را روز 18 بهمنماه به دادگستری تهران ارسال کردند که در آن ذکر شده پاساژ کویتی ها تغییر‌و تحول چندانینسبت به پیشین نداشته و همچنان غیرایمن است .
او افزود : طبق آماری که شورای شهر ارائه کرده 105 ساختمان عمومیغیرایمن در تهران موجود است که پاساژ کویتی ها یکی‌از آنهاست و نیاز به بازسازیدارد . بر این اصول موسسه ها مقاوم ساز بایستی موقعیت مقاومت سازه و کارشناسان حریق نشانیهم حالت برق و مکانیک این ساختمان را رصد و به صاحب اعلام نمایند تا نسبت به رفعنواقص مبادرت نماید . آن‌گاه در صورت رفع ایرادات , شرایط مجددا به وسیله کارشناسان دو گروهذکر شده بررسی میشود .
عضو هیات مدیره نظام مهندسی تهران تاکید کرد : طبق داده ها ما ظاهراگزارش کارشناسان دادستانی هم به دادگستری تهران ارسال شده و دادگستری می بایست درخصوصاین سازه تصمیم گیری نماید .
خطیبی بابیان این‌که ساختمان آلومینیوم , پاساژ آزمون نظام مهندسی فردوسی و پاساژعلاءالدین هم ممکن است جایگاه پایینی از نگاه ایمنی دارا هستند , اعلام‌کرد : توصیه مااین است که در صورتیکه قرار است ساختمان‌های ناایمن بسته شوند کل 105 ساختمان را ببندند واگر سازه بر گشوده بودن باشد , تمامی را بگشایند . ولی نباید استانداردهای دوگانه برایاین اماکن در لحاظ بگیرند . آنچه مسلم است این‌که حالت اکثری از بناها در شهر تهراننامطلوب است و نیاز به نوسازی , مرمت و مراقبت دارااست .

/ 0 نظر / 4 بازدید