تشکیل کمیته اجرایی
مبنی بر پیش گویی انجام شده در نظام طومار , کمیته اجرایی وظیفه پیگیری مساله اجرایی تفاهم طومار نقشه های تفکیکی و نظام طومار تصویب شده را بعهده داراست در این مسیر بر پایه ی احکام صادره از طرف سر کردگی متشخص نظام مهندسی استان تهران سه نفر از اعضای هیأت رئیسه مجموعه تخصصی و یک نفر از اعضای هیأت رئیسه نظام و مدیریت واحد در اختیار گرفتن نقشه تحت عنوان اعضای کمیته معرفی و کار خویش را آغاز نموده‌اند .

شرح سرویس ها مهندسان نقشه‌بردار در ساختمان‌سازی به تفکیک در زمینه‌های پباده سازی , آنالیز و اجرا

اصل نخستین : پباده سازی

بخش الف :

سرویس ها مهندسان نقشه‌بردار بخش پباده سازی از سطح درخواست صادر شدن پروانه ساختمان تا پایان عملیات اجرایی آن در همگی گروه‌های ساختمانی ( الف , ب , ج , د و ویژه ) مشترک است به شرح زیر هست :

1 - سطح پیش از پباده سازی ساختمان

1 - 1 گزینش وضعیت ملک بر روی زمین مبتنی بر گواهی مالکیت و نقشه‌های ثبتی و تفکیکی و تهیه و تنظیم گزارش مورد ها تطابق و تضادومغایرت وضع و اوضاع جان دار به ورقه ها فوق‌الذکر .

1 - 2 پیاده کردن شرایط و محل استقرار میدان ملک بر روی نقشه بزرگ مقیاس در‌حد 1 : 2000 جانور حیطه .

2 - سطح بعد از صادر شدن پروانه ساختمان و پیش از آغاز عملیات اجرایی آن

آزمون نظام مهندسی


2 - 1 در اختیار گرفتن بعدها و حدود ملک درج شده در پروانه ساختمان و تطابق آن با بعد ها زمین مو جود و اعلام مغایرت‌های احتمالی .

2 - 2 انتخاب بر ساختمان براساس طرح اجرایی و پهنا گذر و انتخاب بعد ها و مساحت باقی مانده ملک .

2 - 3 گزینش مبنای طول ساختمان براساس مقاطع طولی یا این که شیب گذر و علامت‌گذاری و ثبت آن در محل مطلوب .

2 - 4 پباده سازی تسطیح یا این که گودبرداری تا کف پی ساختمان , پیاده کردن نقاط مرتبط با محدوده خاکبرداری و محاسبه حجم عملیات خاکبرداری براساس نقشه‌های اول و ثانویه و معلوم کردن رقوم زیرپی و در دست گرفتن آنان .

بخش ب :
سرویس ها مهندسان نقشه‌بردار بخش پباده سازی در گروه‌های ساختمانی ( د ( و مجتمع‌های مسکونی که بیش تر بر سرویس ها بند ( الف ( این راهبرد است به شرح زیر است :

¬¬¬¬

/ 0 نظر / 4 بازدید