نا امنترین حیطه های تهران از حیث ایمنی

آزمون نظام مهندسی

نا امنترین حوزه‌ های تهران از حیث ایمنی
به گزارش خبر ها نظام مهندسی ( akhbarmohandesi . ir ) , مدیریت کمیته عمران شورای شهر تهران , اظهار‌کرد : بیش ترین ساختمانهای ناایمن که بایستی هرچه سریعتر ایمن سازی شوند در بخشها دوازده و پانزده قراردارد . نا امنترین حوزه‌ های تهران از حیث ایمنی


نا امنترین ناحیه های تهران از حیث ایمنینا امنترین ناحیه های تهران از حیث ایمنی
بخت شاکری با اشاره به لزوم اولویتبندی ساختمانهای لبریز خطر برای ایمن سازی , اذعان کرد : طبق تصمیمگیری درجلسات کمیته رخداد پلاسکو کارگروهی برای تهیه و تنظیم فهرست ساختمانهایی که در حق تقدم ایمن سازی می‌باشند تشکیل شوید .
شاکری ادامه بخشید : برای تنظیم این لیست بین سازمانهای دارای ربط مشتمل بر دادگستری , شهرداری بخشها , حریق آدرس , اداره نظام مهندسی ساختمان تهران و شورا گرد‌همایی های نیکی تشکیل شوید که درین نشست ها اداره ایمنی و حریق آدرس لیست ساختمانهای در حق تقدم نخستین که بایستی در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به ایمنی سازی آن مبادرت گردد را اعلام نموده است .
او افزود : طبق این شالوده ساختمانها بر حسب حق تقدم در حین بندی بلند بازه و کوتاه بازه مدل بندی می‌شوند که ساختمانهای حق تقدم نخستین بایستی در کوتاهترین زمان نسبت به ایمن سازی مبادرت کنند .
شاکری تصریح کرد : لیست این ساختمانها به دادگستری ارجاع می گردد و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مالکان نسبت به ایمنی سازی ساختمانها مبادرت کردند که چه خوبتر , در حالتی‌که خیر , دادگستری امر نیز راهی ضابطین قضایی با شهرداری را خواهد اعطا کرد و بدین ترتیب خلا رسمی در برخورد با مالکانی که نسبت به ایمن سازی ساختمانها بی تفاوت می باشند لبریز خواهد شد .
بگفته او چهارهزارونهصد ساختمان از جمله مسکونی , تجاری و اداری در حق تقدم یک ایمن سازی قرار دارا هستند که بیش ترین تعداد این ساختمانها در بخش ها دوازده و پانزده قراردارد .
مدیریت کمیته عمران شورای شهر تهران اظهار داشت : دو هزار ساختمان در حق تقدم دوم میباشند که باید بر حسب مرتبه حق تقدم بسرعت نسبت به ایمن سازی ساختمانها مبادرت گردد .

/ 0 نظر / 22 بازدید