تشکیل نشست بررسی تخلفات ساختمانی شهرداریهای استان

تشکیل نشست بررسی تخلفات ساختمانی شهرداریهای استان مرکزی
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a>
نشست بررسی تخلفات شهرداریهای استان مرکزی طبق ماده سی وچهار و سی وپنج ضابطه نظام مهندسی و در دست گرفتن ساختمان در دفتر کار مدیرکل خط مش و شهرسازی استان تشکیل شد . تشکیل نشست بررسی تخلفات ساختمانی شهرداریهای استان


تشکیل نشست بررسی تخلفات ساختمانی شهرداریهای استان


تشکیل نشست بررسی تخلفات ساختمانی شهرداریهای استان
نشستی با حضور مدیرکل , مدیریت مسکن و ساختمان و مدیر سازمان نظام‌مهندسی ساختمان مرکزی وعده ای از شهرداران و رئیسان اداره ها رویه و شهرسازی استان در محل محل کار مدیرکل راه و روش و شهرسازی برگزار شوید .
این نشست به سمت تأکید بر تشدید طریق اجرای ماده سی و چهار و سی و پنج ضابطه نظام‌مهندسی و در اختیار گرفتن اجرای ساختمان تشکیل شد که طبق آن شهرداریها و بقیه مراجع صادر شدن پروانه و در دست گرفتن و چک بر اجرای ساختمان و کارها شهرسازی , مجریان ساختمانها و تأسیسات مدنی و همگانی , صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکین و کارفرمایان در شهرها , شهرکها و شهرستانها و بقیه نقاط بنا شده در حوزه شمول قوانین ملی ساختمان و مقررات و قانون ها شهرسازی مکلفند قانون ها ملی ساختمان را رعایت کنند . عدم رعایت قانون ها یاد شده و مقررات و ضوابط شهرسازی تخلف از این ضابطه به حساب می آید . بمنظور اعمال این بررسی مراجع و افراد یاد شده در ماده سی و چهار موظفند در صورت درخواست حسب مورد داده ها و نقشه‌های فنی ضروری را در اختیار وزارت منش و شهرسازی قرار دهند و در صورتی وزارت یاد شده به تخلفی برخورد کند با ذکر علل و مستندات فرمان تصحیح یا این که جلوگیری از ادامه فعالیت را بمهندس مسئول ارزیابی و مرجع صادر شدن پروانه ساختمانی ذی ربط بیان و تا رفع تخلف , مسئله قابل پی گیری است . در اجرای این وظیفه همه مراجع ذی ربط مکلف به نیز کاری می باشند و مسئولیت چک عالیه بر اجرای مقررات و قانون ها شهرسازی و قوانین ملی ساختمان در پباده سازی و اجرای همگی ساختمانها , بعهده وزارت شیوه و شهرسازی خواهد بود .
درشروع این نشست مهندس قادری رئیس مسکن و ساختمان توضیحاتی را در خصوص ضرورت رعایت ضوابط ملی ساختمان بخشید و ضمن تبیین مبانی نظری ضابطه نظام‌مهندسی و در دست گرفتن ساختمان نسبت به اعلام بعضا تخلفهای انجام یافته به وسیله شهرداریها به شهرداران حاضر در نشست , ضمن یاد‌آوری حتمی در زمینه‌ی تخلفات انجام یافته , تعامل هر چه بیشتر و خوب تر شهرداران در جهت اجرائی شدن و رعایت هر چه خوب تر قانون ها ملی ساختمان با کمیته در دست گرفتن شهرستانها و نمایندگی نظام‌مهندسی را خواهان شوید .
در پی گرد‌همایی قادری تذکرات ضروری را در خصوص عدم رعایت ضوابط یاد شده و مقررات و قوانین شهرسازی را شرح داد وگفت : که عدم رعایت موردها فوق تخلف از ضابطه نظام‌مهندسی و در دست گرفتن ساختمان به حساب می‌آید و از طرف این سازمان کل به جد پی گیری خواهد شد و در پایان نشیت بعداز بررسی بقیه نقطه نظرها اعضاء حاضر درباره‌ی روش شغل های تقویت هر چه اضافه مقوله آنالیز عالیه , مقرر شد شهرداران نسبت به اقدامات اجرائی عملی بدون شوخی در این باره مبادرت کرده و نتایج آن را به منش و شهرسازی اعلام نمایند<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

/ 0 نظر / 17 بازدید