هیئت مدیره‌های استانی یک قدم جلوتر از شورای مرکزی

هیئت مدیره‌های استانی یک قدم جلوتر از شورای مرکزی
نظام مهندسی ساختمان سرزمین
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/shop/">آزمون نظام مهندسی</a>
هیئت مدیره‌های استانی یک قدم جلوتر از شورای مرکزیحدود سه سال قبلی و در عصر روز دو شنبه چهارم آذر ۱۳۹۲ در محل وزارت خط مش و شهرسازی مراسم تودیع و تقدیر از اعضای عصر پنجم , معارفه و اعطای احکام اعضای عصر ششم شورای مرکزی اداره نظام مهندسی ساختمان سرزمین با حضور وزیر راه و روش و شهر سازی برگزار شد


و تا یک سری روز آتی هم عصر سه ساله شورای ششم به پایان میرسد و آنچه ملاک قضاوت خواهد بود سعی اداره در عصر ششم خواهد بود که نیازمند بررسی و آسیب‌شناسی است تا نقاط قوت و ضعف آن بتواند تحت عنوان تجربه‌ای گران‌بها مورد استفاده قرار گیرد و بدور از حب و بغض و به شکلی کارشناسانه واکاوی شود .

هیئت مدیره‌های استانی یک قدم جلوتر از شورای مرکزی
اداره نظام مهندسی ساختمان مرزو بوم

حکم سر گروهی اداره هم در مورخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ به وسیله مدیریت جمهور صادر شد و هنوز عصر سه ساله آن به پایان نرسیده است و اتفاقا یک کدام از مواقعی که میتواند نوعی ناهماهنگی در فرایند همه پرسی اداره نظام مهندسی را آماده آورد همین عدم تطابق مورخ هاست .

هیئت مدیره‌های استانی یک قدم جلوتر از شورای مرکزی
چرا‌که 1‌سال از همه پرسی هیئت مدیره های عصر هفتم نظام مهندسی ساختمان استان ها می گذرد البته شورای مرکزی هنوز زمان ششم خویش را به پایان نرسانده است و نکته قابل توجه اینجاست که از ۲۵ نفر عضو حساس شورای ششم , ۱۸ نفر آن ها دیگر در استان خویش عضو هیئت مدیره نیستند و در مراحل تصمیم سازی هیئت مدیره استانی نقش رسمی ندارند پس نمی توانند به بعضی از وظایفی که ضابطه بر عهده شورای مرکزی نهاده است به صدق کار نمایند زیرا رابطه سازمانی با نظام مهندسی استان خویش ندارند .

احتمال دارد یکی‌از دلایلی که از روسای استانی دعوت می شود که در جلسات شورای مرکزی حضور یابند پوشش دادن به همین قطع شورای مرکزی از استان‌ها باشد . البته به حیث می رسد معقول‌ترین رویکرد , کاهش مسافت وقتی بین تعیین هیئت مدیره‌های استانی و همه پرسی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان مملکت باشد .

هیئت مدیره‌های استانی یک قدم جلوتر از شورای مرکزی
از نگاه رسمی زیرا در ماده ۱۰۹ ضابطه نظام مهندسی و در اختیار گرفتن ساختمان بازه زمانی عضویت اعضای«شورای مرکزی» سه سال قید شده‌است پس نمیتوان زمان آن را کوتاه کرد البته در ماده ۱۰۸ آمده است که اعضای شورای مرکزی می بایست در هیئت مدیره عضویت داشته باشند که همان طور که گفته شد بیشتراز ۷۲ درصد اعضای شورای مرکزی فعلی در هیئت مدیره استانی خویش عضویت ندارند و احتمال دارد این داستان بخشی از موردها ابهام باشد که در ماده ۱۲۳ بر عهده وزیر شیوه و شهرسازی نهاده شده‌است .

به هر روی منزلت شورای مرکزی تحت عنوان پارلمان نظام‌مهندسی مرز و بوم می‌طلبد که بیشتراز پیشین مورد دقت وزارت رویکرد و شهرسازی تحت عنوان ارگان حاکمیتی , سازمان‌های نظام مهندسی استانی تحت عنوان ارگان های ماهر ذی‌نفوذ در استان‌ها و اعضای حقیقی و واقعی نظام‌مهندسی قرار گیرد و در همه پرسی سال‌های آینده به طوری کار شود که به واقع نخبگان و حرفه‌مندان مهندسی مملکت بتوانند در انتخاباتی روشن و مشارکتی به‌این رده حساس روش یابند و عقبه‌ای کارکشته و کارشناس برای مشورت کردن دادن به وزارت خط مش و شهرسازی و صنعت احداث مملکت به‌وجود آورند
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

/ 0 نظر / 6 بازدید