امروزه بعضا مورد ها فنی در پروژه های ساختمانی رعایت نمیشود

یک مسئول : اشخاص غیرمتخصص نقص‌ دارای اهمیت در نظام مهندسی و ساختمان سازی در مرز و بوم است
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/shop/">آزمون نظام مهندسی</a>
محمدرضا محمدیان شنبه در نشست یادگرفتن و محاسبه بر فعالیت مهندسان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در شهر مشهد مقدس افزود : بیشتر نیروهای انسانی درگیر در پروژه‌ های نظام مهندسی ساختمانی دوره‌ های آموزشی رعایت اصول ساختمان‌سازی و مهندسی را نگذرانده ‌اند . اشخاص غیرمتخصص نقص‌ دارای اهمیت در نظام مهندسی و ساختمان است .

او ادامه اعطا کرد : امروزه بعضا مورد ها فنی در پروژه های ساختمانی رعایت نمیشود و این زمینه سبب بی ثباتی و کمبود ایمنی بدون نقص و تضمین بناها می گردد .


سرگروه تحلیل خوب مهندسی وزارت رویکرد و شهرسازی اعلام کرد : رعایت نکردن اصول ساخت و مهندسی در بعضا پروژه ‌ها نشان ‌دهنده کمبود بررسی درست و استاندارد ناظر بر روند متعدد ساخت است .
او افزود : ناظران خوب نظام مهندسی از حیث تخصصی و فنی یک سکو فراتر از حوزه ساخت‌ و ساز میباشند و وظیفه دارا‌هستند بقیه عوامل اجرایی را ملزم به رعایت قوانین ملی ساختمان نمایند .
محمدیان ادامه اعطا کرد : نظام مهندسی و در دست گرفتن ساختمان مهم ‌ترین وظیفه های مهندسی ساختمان را در میهن دارا‌هستند و از‌آنجا که اعضای اداره نظام مهندسی دارنده سکو بندیهای گوناگون میباشند می بایست بر طبق این جایگاه بندی تحلیل کافی و رسمی را بر پروژه های ساختمانی داشته باشند .

اشخاص غیرمتخصص اختلال حیاتی در نظام مهندسی و ساختمان
اداره نظام مهندسی ساختمان سرزمین

او ارزیابی ساختمان رااقدامی فرهنگی تعریف و خاطرنشان کرد : مهندسان ناظر در عملکرد میباشند تمدن درست شهرسازی و ساختمانسازی را در جامعه نهادنیه نمایند چون کوچکترین راحت انگاری در محاسبه سبب ساز پیدایش رویدادها ناراحت کننده و ساخت ضرر و زیان به مردمان و جامعه میگردد .

اشخاص غیرمتخصص خلل اساسی در نظام مهندسی و ساختمان
سرگروه بررسی خوب مهندسی وزارت روش و شهرسازی اظهار‌کرد : اشخاص غیرمتخصص اختلال حیاتی در نظام مهندسی و ساختمان است براین اساس مهندسان ناظر بایستی گزارشهای تحلیلی از فرایند ساخت‌ و ساز در شهرهای گوناگون مرزوبوم تهیه و تنظیم و گزارش ذی‌ربط را در شورای انتظامی استان به فرد استاندار و مسئولان ذیصلاح حیطه های عمرانی ارائه نمایند تا فرآیند اجرای مقررات ساخت و ساز در هر مکان از مرز و بوم معین باشد .
۶۵۰ تیم انبوه ساز , هزار و ۸۰۰ کمپانی مشورت ای و دو هزار کمپانی پیمانکاری در خراسان رضوی عمل می نمایند .
اداره نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی با ۲۴ هزار عضو مهندس در هفت حرفه عمران , مکانیک , برق , شهرسازی , ترافیک , نقشه برداری و معماری دومی اداره نظام مهندسی بزرگ مرزو بوم پس از تهران است .
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

/ 0 نظر / 3 بازدید