صادر شدن پروانه افتتاح

صادر شدن ۱۹۴ پروانه بهره برداری بوسیله اداره نظام مهندسی کشاورزی خراسان جنوبی
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/shop/">آزمون نظام مهندسی</a>
, محمدحسین اکبری روز جاری در بیرجند اظهار داشت : اداره نظام مهندسیکشاورزی و منابع ارگانیک متشکل از اعضای حقیقی وواقعی و حقوقی است . صادر شدن پروانه افتتاح به وسیله اداره نظام مهندسی کشاورزی


صادر شدن پروانه افتتاح به وسیله اداره نظام مهندسی کشاورزی
صادر شدن پروانه افتتاح

صادر شدن پروانه افتتاح بوسیله اداره نظام مهندسی کشاورزی
او بابیان این‌که تا پایان آذرماه این سال تعداد اعضای حقیقی وواقعی اداره نظام مهندسی کشاورزی و منابع ارگانیک خراسان جنوبی ۲ هزار و ۵۰۶ نفر بوده‌اند , تصریح کرد : در همین سال ۴۶ نفر به تحت عنوان اعضای واقعی به عضویت این اداره درآمده‌اند .

مدیر اداره نظام مهندسی کشاورزی و منابع ارگانیک خراسان جنوبی یادآور شد : همینطور تا ۹ ماهه سال جاری تعداد اعضای حقوقی این اداره ۱۷۶ نفر بوده‌ که از این تعداد هشت نفر عضو نو می‌باشند .

اکبری با اشاره به این‌که در ۹ ماهه این سال ۱۰ پروانه اشتغال برای اعضای حقیقی و واقعی و سه پروانه اشتغال برای اعضای حقوقی اداره نظام مهندسی کشاورزی استان صادر شده‌است , یادآور شد : صادر شدن این پروانه‌ها نسبت به سال پیشین کاهش داشته است .

او بابیان این که از اولِ این سال تا پایان آذرماه امسال ۲۲ زمان آموزشی با سعی اداره نظام مهندسی کشاورزی استان برگزار شده‌است , تصریح کرد : درین دوره‌های آموزشی ۵۷۷ نفر کمپانی کرده‌اند .
مدیریت اداره نظام مهندسی کشاورزی و منابع ارگانیک خراسان جنوبی از صادر شدن ۱۹۴ پروانه بهره‌بردای در بخش‌های متفاوت کشاورزی در ۹ ماهه همین سال بوسیله این اداره خبر اعطا کرد و اعلام کرد : در سال پیشین ۳۲۰ پروانه بهره برداری صادر شده‌است .

اکبری بابیان این که در ۹ ماهه این سال ۶۵ پروانه تاسیس در مرحله استان بوسیله اداره نظام مهندسی کشاورزی صادر شده‌ است , افزود : همینطور درین زمان تعداد پروانه‌های بسط صادر شده در استان شش مورد بوده است . <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

/ 0 نظر / 5 بازدید